1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Homework Coach: Homework Coach (ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Alkmaar onder nummer: 61134414) en haar medewerkers.

1.2 Contractant: de natuurlijke persoon met wie Homework Coach een overeenkomst aangaat, meestal de ouder(s) of verzorger(s) van de leerling.

1.3 Leerling: de natuurlijke persoon die wordt ingeschreven voor de diensten van Homework Coach. N.B.: De leerling en contractant kunnen dezelfde persoon zijn.

1.4 De overeenkomst: iedere overeenkomst met betrekking tot de levering van diensten die tussen Homework Coach en contractant tot stand komt.

1.5 De onderwijsinstelling: de school of het instituut waar de leerling het onderwijs volgt welke de aanleiding is voor het aangaan van de overeenkomst, of één van haar medewerkers die direct met de leerling te maken hebben.

1.6 Website: www.hwcoach.nl, de officiële website van Homework Coach.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Homework Coach met contractant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaard mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Homework Coach en contractant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig verklaarde bepaling overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.

2.3 Door met Homework Coach een overeenkomst aan te gaan doet contractant afstand van eventueel door hem/haar gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op de overeenkomst uitsluitend de door Homework Coach gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

3. Offertes, totstandkoming en beëindiging overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke afspraak tussen Homework Coach en contractant over de afname van diensten. Het ondertekenen van het contract, bevestiging per e-mail, betaling of feitelijke uitvoering van de diensten van Homework Coach vallen hier ook onder.

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de lengte van het schooljaar, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Dit houdt in dat de leerling automatisch aan het eind van het schooljaar wordt uitgeschreven. Wil contractant de begeleiding verlengen, dan zal er een nieuwe overeenkomst moeten worden aangegaan per het nieuwe schooljaar.

3.3 Het (tussentijds) beëindigen van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg.

3.4 Indien contractant de overeenkomst wenst te beëindigen dan geldt hiervoor een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf de eerste begeleidingsdag van de maand volgend op de dag waarop door Homework Coach de kennisgeving van de beëindiging is ontvangen.

3.5.1 Indien contractant de overeenkomst wenst te wijzigen en de wijziging betreft een vermindering van begeleiding, geldt hiervoor een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf de eerste begeleidingsdag van de maand volgend op de dag van het door Homework Coach ontvangen van de wijzigingsaanvraag.

3.5.2 Indien contractant de overeenkomst wenst te wijzigen en de wijziging betreft een vermeerdering van begeleiding, zal deze wijziging ingaan op de eerste begeleidingsdag van de maand volgend op de dag van het door Homework Coach ontvangen van de wijzigingsaanvraag.

3.6 Artikelen 3.4 en 3.5 zijn niet van toepassing voor het volgen van bijlessen en cursussen.

3.7 Leerlingen die een bijles of een cursus volgen, zullen met betrekking tot deze diensten een opzegtermijn hebben van één bijles/cursusdag, gerekend vanaf het moment waarop door Homework Coach de kennisgeving van de beëindiging is ontvangen. Wel dient contractant de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van artikelen 3.3 en 3.8.

3.8 Het afzeggen van een bijles dient minimaal 24 uur voor aanvang van de bijles schriftelijk of per e-mail doorgegeven te zijn door contractant. Mocht binnen deze tijd of niet afgezegd worden, zullen de kosten voor de bijles in rekening worden gebracht.

3.9 Alle door Homework Coach gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

4. Huiswerkbegeleiding

4.1 Homework Coach stelt begeleiding en ruimte ter beschikking zodat leerlingen in een rustige en prettige omgeving zich optimaal en gestructureerd kunnen richten op het maken c.q. leren van het door de onderwijsinstelling opgegeven huiswerk.

4.2 Homework Coach verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket en beoogt een succesvolle begeleiding van de leerling, maar heeft geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling. Dit houdt in dat de overeenkomst geen garantie biedt voor betere cijfers op school, noch is Homework Coach aansprakelijk voor slechte prestaties van de leerling.

4.3.1 Homework Coach is voor de begeleiding en administratie volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling/contractant. Als de leerling/contractant niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Homework Coach hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

4.3.2 Homework Coach zal contractant op de hoogte houden van de verrichtingen van de leerling tijdens de huiswerkbegeleiding. De informatie kan geschieden via de website van Homework Coach, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of een andere door Homework Coach te bepalen manier.

4.4 Contractant zal Homework Coach tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de huiswerkbegeleiding of op de schoolprestaties van de leerling.

4.5 De dagen waarop huiswerkbegeleiding wordt gegeven zijn van maandag tot en met donderdag. De actuele openingstijden zijn te vinden op de website.

4.6 Huiswerkbegeleiding is voor één, twee of drie dagdelen per week, waarbij een gedeelte van de middag als een volledig dagdeel zal worden gerekend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Meer dan drie dagdelen huiswerkbegeleiding per week kan alleen na overleg.

4.7 De leerling dient zelf voor schrijfgerei, rekenmachine, geodriehoek en dergelijke te zorgen. Homework Coach voorziet de leerling naar redelijkheid van kladpapier en schrijfblokken.

5. Vakanties en verhindering

5.1 Tijdens de officiële schoolvakanties en vrije dagen van het voortgezet onderwijs zal begeleiding slechts plaatsvinden na overleg.

5.2 Indien de leerling verhinderd is om naar de huiswerkbegeleiding te komen, dient deze door contractant te worden afgemeld. De afmelding dient maximaal 24 uur voorafgaand aan het moment waarop de leerling bij Homework Coach verwacht wordt, te geschieden. Wanneer de leerling overdag ziek wordt en naar huis gaat, zal dit zo snel mogelijk worden gecommuniceerd met Homework Coach.

5.3 Indien de leerling zonder afmelding niet op de afgesproken tijd bij Homework Coach aanwezig is, zal Homework Coach zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met contractant.

5.4 In het geval van afwezigheid van de leerling zal in overleg een andere dag worden gekozen waarop de leerling de gemiste huiswerkbegeleiding kan inhalen. Dit geschiedt in alle redelijkheid en binnen de openingstijden van Homework Coach.

5.5 Indien de leerling langer dan vijf schooldagen ziek is, zal Homework Coach de ziekteperiode na die eerste vijf schooldagen niet in rekening brengen. De ziekteperiode gaat in op de dag dat Homework Coach hiervan door contractant op de hoogte worden gesteld. Homework Coach mag bij langdurige ziekte vragen het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts.

5.6 Indien de leerling anders dan door ziekte verhinderd is de overeengekomen begeleiding te volgen, zal geen restitutie van betaalde gelden plaatsvinden.

5.7 Bij onverhoopte absentie van de docent van Homework Coach wordt de les of begeleiding zo snel mogelijk ingehaald. Indien dit onmogelijk blijkt volgt inhalen op een door de leerling gewenst moment of volgt restitutie.

6. Betalingen

6.1 Contractant is aan Homework Coach het tarief van de door de leerling gevolgde dienst verschuldigd.

6.2 De actuele tarieven voor de verschillende diensten zijn te vinden op de website.

6.3 Betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, met uitzondering van de bepaling in artikel 6.4.2. Facturen dienen binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum te worden voldaan.

6.4.1 De factuur voor huiswerkbegeleiding en cursussen wordt maandelijks vooraf opgesteld. De opmaak van de factuur geschiedt rond de 25e van de maand.

6.4.2 De factuur voor genoten bijles(sen) zal maandelijks achteraf opgesteld worden, omstreeks de eerste van de maand.

6.5 Indien de betaling na zeven dagen niet is voldaan, is contractant van rechtswege in verzuim en is contractant vijf euro (€5,-) kosten aan Homework Coach verschuldigd in verband met de late betaling. In geval van verzuim zijn alle vorderingen, inclusief wettelijke rente, uit welke hoofde dan ook van Homework Coach op contractant direct opeisbaar. Indien Homework Coach overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van contractant.

6.6 Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum aan Homework Coach kenbaar te worden gemaakt, tenzij contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

6.7 Homework Coach is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de overeenkomst de tarieven te wijzigen en zal contractant hiervan minimaal één maand van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen. In principe worden de prijzen aan het begin van het kalenderjaar herzien.

6.8 De voor huiswerkbegeleiding geldende tarieven zijn maandbedragen. Bij het vaststellen van de maandbedragen is er rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat. Het maandbedrag is echter elke maand gelijk. Ook zal er in de maand waarin er een vakantie of een vrije dag valt geen korting worden gegeven op de afgesproken maandprijs.

6.9 Indien de leerling onder andere door schoolactiviteiten drie aaneengesloten weken of meer afwezig is, dan geeft Homework Coach op aanvraag één week korting.

6.10 Homework Coach hanteert geen inschrijfgelden, noch brengt Homework Coach kosten in rekening voor een intakegesprek met contractant ingeval contractant een overeenkomst aangaat met Homework Coach. Laat contractant na één werkdag na het intakegesprek weten de leerling niet te willen laten starten bij Homework Coach, dan worden de kosten van het gesprek in rekening gebracht.

6.11 Homework Coach verstuurt de opgestelde facturen uitsluitend per e-mail, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.12 Wanneer de leerling niet aan het begin van de maand van start gaat met huiswerkbegeleiding, dan worden de kosten van de eerste maand berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht. Voor het bepalen van het te betalen bedrag wordt het aantal dagen dat de dienst die maand wordt afgenomen (inclusief weekenddagen), gedeeld door het aantal dagen in die maand (inclusief weekenddagen). Dit wordt vermenigvuldigd met het maandtarief en naar boven afgerond op 2,50. Hiermee doet Homework Coach in de praktijk zoveel mogelijk recht aan de werkelijk genoten begeleiding.

7. Privacy en uitwisseling gegevens

7.1 Om de begeleiding te verbeteren en ter bevordering van succes kan Homework Coach contact opnemen met de onderwijsinstelling van de leerling. Het initiatief voor het opnemen van dit contact kan geschieden door Homework Coach, contractant of de onderwijsinstelling. Door het aangaan van de overeenkomst gaat contractant akkoord met dit contact en met het uitwisselen van schoolgegevens en begeleidingsgegevens van de leerling.

7.2 Contractant en de leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

7.3 Door leerling, contractant of onderwijsinstelling in vertrouwen aan Homework Coach ter beschikking gestelde informatie is, indien de partij dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de andere partij, tenzij Homework Coach dit tegen het belang van de leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de leerling of andere betrokkenen op het spel staat.

8. Bijzondere bepalingen

8.1 Met het oog op orde en rust is de leerling verplicht aanwijzingen van Homework Coach en haar medewerkers terstond op te volgen.

8.2 Indien gedragingen van de leerling dusdanig zijn dat deze het leerproces verstoren en de leerling aanwijzingen van Homework Coach niet opvolgt, heeft Homework Coach het recht de leerling de toegang tot de begeleidingsruimte te ontzeggen. Deze gedragingen zijn inclusief de signalering met alcohol of drugs. Deze ontzegging geldt voor de rest van de dag en geschiedt zonder restitutie van betalingen.

8.3 Indien de leerling in verband met zijn gedrag de toegang tot de begeleidingsruimte wordt ontzegd, kan Homework Coach besluiten verdere begeleiding te staken. Contractant is in dit geval verplicht de betalingstermijnen van de lopende maand alsmede de opvolgende maand te voldoen zonder dat daar enige begeleiding van Homework Coach tegenover zal staan.

8.4 Alcoholhoudende dranken en energiedranken zijn niet toegestaan.

8.5 Contractant is aansprakelijk voor door de leerling toegebrachte schade aan de begeleidingsruimte en materialen van Homework Coach en/of medeleerlingen.